Oferta inwestycyjna: Stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą w Szklarskiej Porębie

Stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą w Szklarskiej Porębie
Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
Właściciel (bezpośrednio)
 • zbycie prawa użytkowania wieczystego
procedura zbycia jest aktualnie prowadzona
teren inwestycyjny zabudowany
3.281 ha
 • turystyka, sport i wypoczynek
 • hotel, centrum konferencyjno - szkoleniowe
 • ośrodek wypoczynkowy
 • usługi lecznictwa uzdrowiskowego
 • usługi gastronomiczne
 • spa & wellness
 • obiekty sportowe
 • sieć wodociągowa
  własne ujęcie wody
 • teren należący do jednostki samorządu terytorialnego
 • teren należący do jednego właściciela
 • uregulowany stan prawny - teren wolny od roszczeń osób trzecich
 • teren lub obiekt o wyjątkowej wartości turystycznej, krajobrazowej, historycznej, kulturalnej
 • usługowa
 • las
 • tereny rekreacyjno sportowe
 • obiekty sportowe
 • wyciąg narciarski
Pierwszy przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni 32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych.

Nieruchomość zabudowana jest:

budynkiem dolnej stacji o powierzchni użytkowej 339,72m2 tj. wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, budynkiem użytkowym z salami obsługi, pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, garażami i agregatorownią (w złym stanie technicznym, wszystkie pomieszczenia bez urządzeń i instalacji);
budynkiem górnej stacji o powierzchni użytkowej 20 m2 tj. wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (w złym stanie technicznym).
Działki regularne, położone na północnym stoku o różnicy wysokości około 125 m. Teren uzbrojony był w energię elektryczną (z 2 agregatorów prądotwórczych) oraz w wodę z własnego ujęcia. W ewidencji gruntów działka nr 186 o powierzchni 31 623 m2 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 187 o powierzchni 1 182 m2 oznaczona jest symbolem: Ls (lasy). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00090746/6.

Przeznaczenie nieruchomości:
Dla działek nr 186 i nr 187 obręb 0008 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszyce 1A brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działka nr 187 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) oraz znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry Izerskie – PLB 020009, natomiast działka nr 186 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) i w małej części jako U (tereny usług) oraz znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Karkonosze –PLB 020006 oraz PLB 020007 i w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości polegający na budowie kompleksu hotelowo – wypoczynkowo – rekreacyjnego i odnowy biologicznej (SPA) wraz z infrastrukturą narciarską .

Termin zagospodarowania nieruchomości:
ustala się termin zagospodarowania nieruchomości jako termin zakończenia zabudowy w ciągu 8 lat od dnia nabycia nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości : 2.900.000,- zł
(w tym grunt: 46,62 %, budynki : 49,77% oraz budowle tj. ujęcie wody pitnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki: 3,61%)

Ogólne warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 08 maja 2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pisemne oferty zawierające:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
datę sporządzenia oferty,
oznaczenie położenia nieruchomości, której oferta dotyczy tj. ulicę i nr działek
oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
oferowaną cenę netto,
harmonogram realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze wskazaniem w szczególności oferowanego terminu zagospodarowania nieruchomości tj. deklarowanej daty zakończenia zabudowy,
koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą rysunki elewacji oraz projekt zagospodarowania terenu (na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000), wraz z opisem zamierzenia inwestycyjnego
kopię dowodu wniesienia wadium,
podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
nr konta, na które należy przelać wadium, gdy oferent nie wygra przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie, nie otwierać przed 11 maja 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 , pokój nr 1 do dnia 08 maja 2018 roku do godz. 1500.
Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
Zaoferowana cena – 60%
Termin zagospodarowania - 20%
Koncepcja zamierzenia inwestycyjnego – 20%
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
nie odpowiadają warunkom przetargu
zostały złożone po wyznaczonym terminie
nie zawierają danych wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne
do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż budynków oraz budowli zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Do I opłaty w wysokości 25% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
Do opłat rocznych w wysokości 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty.
Pierwsza opłata wraz z ceną za budynki i za budowle podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2278).Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Przed umową sprzedaży nieruchomości istnieje konieczność zawarcia w formie aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży, pod warunkiem, iż Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa, nie wykonają prawa pierwokupu zastrzeżonego w ustawie z dnia 28 września 1991 roku – o lasach (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).
Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

Skontaktuj się z użytkownikiem:


sugestie i uwagi
sugestie i uwagi